แบบฟอร์มสมัครงาน
ชื่อ สกุล
วันเกิด อายุ ปี เพศ ชาย หญิง
สถานภาพ โสด แต่งงานแล้ว หย่า หม้าย
คู่สมรสชื่อ   สกุล
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กิโลกรัม
เลขบัตรประชาชน ออกให้ ณ จังหวัด
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ หมู่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
Email    
  ประวัติการศึกษา
การศึกษาชั้นสูงสุด
ปีที่สำเร็จ ชื่อสถาบัน วุฒิการศึกษา/หลักสูตร แผนก/วิชาเอก
  ประวัติการทำงาน
ยังไม่เคยทำงาน เคยทำงานแล้ว
เริ่ม พ.ศ. สถานประกอบการ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลา (เดือน) เหตุที่ออก
  คุณสมบัติอื่น ๆ
ความรู้ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
พิมพ์ดีดภาษาไทย   คำ/นาที
พิมพ์ดีดภาษาไทย     คำ/นาที
  การใช้งานคอมพิวเตอร์
การใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่มี
การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิค ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่มี
  ตำแหน่งงานที่ต้องการ
ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน  
  สถานที่ทำงาน
รูป
Resume
สถานะปัจจุบัน